Publiceret d. 23. juli 2011

Søren Tolsgaard
 

Der er, som det ofte udtrykkes i Thy, højt til loftet nordenfjords!

En vid horisont og fraværet af støj og kunstigt lys gør naturområderne langs nordvestkysten til Danmarks største vildmark, ikke mindst i Thy og Hanherred, hvor et bredt bælte af klitheder og klitplantager strækker sig næsten ubrudt fra Agger til Tranum.

Mens limfjordssiden af Thy er landbrugsområder med monotone kornmarker, gylletanke og vindmøller, er klitlandskaberne langs nordvestkysten stort set så jomfruelige, at næsten hele området uden større indsigelser har kunnet ophøjes til nationalpark, idet der kun i begrænset omfang har været modstridende interesser at tage hensyn til.

tovsig 2011 07 18 soerentolsgaard
Frodigt skovområde i Østerild Klitplantages østlige udkant ved Tovsig.

   

Korridor til Vejlerne

Ved overgangen fra Thy til Hanherred brydes østsidens monokultur af Vejlernes indfjorde og vådområder, som er basis for et rigt fugleliv. Her ynglede de sidste hvide storke nordenfjords, mens trane, havørn og skestork nu er i fremgang, og området er af afgørende betydning for mange truede fuglearter.

I forlængelse af vådområderne ligger Østerild Klitplantage, der forbinder Vejlerne med vestkysten ved Hjardemål Klit mod nord og Hanstholm mod vest. Østerild Klitplantage er det område, hvor klitplantagerne strækker sig dybest ind i Thy, og mens forblæste nåletræer dominerer mod vest, ses livskraftige plantninger af skovfyr, gran, birk og eg i de centrale dele, og mod øst trives bøg og ædelgran i en frodig blandingsskov.

Underskoven består i udstrakt grad af dværgbuske, som hedelyng, klokkelyng, mosebølle, dværgpil, revling og pors. Denne vegetation er tillige fremherskende i de vådområder og braklagte engdrag, der ligger i og omkring plantagen. Ind imellem ligger også dyrkede marker, hvor dværgbuskfloraen forlængst er spoleret af gødningstrykket.

2011 07 19 thisted oesterildplantage soerentolsgaard
Klokkelyng, krybende pil og pors i et tilgroet hjulspor ved Stensig.
   

Vindmølletestcentret

Det testcenter, som er projekteret i området, vil medføre at syv kæmpemæssige vindmøller (hver på 7 megawatt og med vingespan i 50-250 m's højde) skal anbringes i nord-sydgående retning igennem det meste af plantagen, bortset fra den sydligste del. De store vindmøller vil kunne ses på over 50 km's afstand. 

Naturstyrelsens plan siger bl.a.: "Producenterne skal konstant kunne måle og justere prototyperne. De skal ofte kunne udskifte 100 meter lange vinger for at teste nye. Omkring møllerne skal der være plads til kraner og tårne. Ved hver mølle er der derfor brug for et arbejdsareal på 200 gange 200 meter."

Indfaldsveje og forbindelseslinjer beregnet på meget tung trafik vil blive anlagt, og enorme betonfundamenter vil blive nedsænket i undergrunden og ændre grundvandets bevægelser. Når disse indgreb først er på plads, vil de realistisk set aldrig kunne fjernes igen. To tårne med blinkende projektører vil blive opført henholdsvis nord og syd for vindmøllerne, og når alle disse faciliteter er anlagt, vil det være nærliggende at udvide kapaciteten, hvilket der allerede er taget højde for i projektet.

oesterildplantage 2011 07 19 soerentolsgaard4
Nyrenoveret indfaldsvej til fældningsområdet ved Gl. Aalborgvej.
   

Noget for noget?

Idet der har været mange indsigelser, især fra grønne foreninger, men også fra politikere og endog fra aktionærer i Vestas, er projektet blevet sammenkædet med en større plejeplan for området, hvor man fra tilhængerside især har lagt vægt på, at aldrende og tætte granplantninger vil blive erstattet af klithede, ligesom man vil etablere flere vådområder og søer ved at indstille dræningen. Ja, myndighederne vil endda plante nye skove andre steder, idet man vil opkøbe landbrugsjord og således kompensere for det tabte!

At dette vil medføre et rigere dyreliv vil næppe nogen bestride, men at prisen for at udføre naturplejen er, at kæmpevindmøllerne skal etableres i Østerild Klitplantage, er at tage naturen som gidsel for at nå et mål, der trækker i stik modsat retning. Og når miljøministeren argumenterer om artsfattig granskov, der skal beriges via vindmølleprojektet, blander hun således naturbeskyttelse og erhvervsinteresser sammen på en måde, som miljølovgivningen egentlig skulle forhindre.

Offentligheden er ikke tjent med denne sammenblanding af interesser. Sagen handler om vindmøllernes beliggenhed, og om det vil være fornuftigt at anbringe dem midt i et stort og betydningsfuldt naturområde, som naturligvis kan blive endnu mere værdifuldt igennem en hensynsfuld naturpleje. Naturen har ofte holdt for, når miljøbelastende aktiviteter skulle etableres, og der er nu så få uspolerede naturområder tilbage, at vi nok bør overveje meget grundigt, om ikke tendensen bør vendes?

Modstanderne fastholder, at vindmølleprojekter af denne karakter bør anbringes i zoner, hvor intensivt landbrug eller anden kulturpåvirkning allerede har medført, at naturen er så forarmet, at der ikke kan tabes yderligere på denne konto. Således har Harboøre Tange og området ved Stauning indenfor Ringkøbing Fjord været på tale. Det kunne jo også være, at en af de større godsejere kunne afse nogle hunderede hektar mod kompensation, og vindmøller forhindrer jo ikke dyrkning af jorden.

2011 07 19 thisted oesterildplantage soerentolsgaard 2
Mosebølle i ekstensivt afgræsset klithede i plantagens vestlige udkant.
    

Uerstattelige værdier

Klithederne kan ikke genskabes i det intensive kulturlandskab, men ude mod nordvest, hvor dværgbuskene stadig vidner om den barske natur, der spirede frem efter istidens permafrost og siden lagde ryg til hyppig sandflugt, bør vi tage vare om de følsomme naturområder, hvor det endnu er muligt at fornemme en stemning af uspoleret vildmark.
 

Referencer

Naturstyrelsen, 2008: Østerild Klitplantage. - Vandreture nr. 55.

- [2011]: Nationalt testcenter for store vindmøller.

- 2011: Implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild.
 

17/3 2010: Vestas generalforsamling. - Nationalttestcenter.dk

23/3 2010: Flemming Møller Mortensen (S). - Nationalttestcenter.dk

23/3 2010: Stig Andersen (V). - Nationalttestcenter.dk

21/4 2010: Ellemann har stadig ikke flertal for Østerild. - Altinget.dk

6/5 2010: Margrethe Vestager (R). - Nationalttestcenter.dk 

11/5 2010: Stauning bedre end Østerild til havvindmølletest. - Klima.au.dk 

2/6 2010: Naturen taber dobbelt i Østerild. - Ku-dk.academia.edu

17/9 2010: Store gevinster i Østerild. - Fugleognatur.dk

23/9 2010: Ny og rig natur i Østerild Klitplantage. - Dmu.dk

30/3 2011: Kæmpe havvindmølle til Østerild. - Dr.dk

17/7 2011: Karen Ellemann vil fortsætte skovrydning. - Nyhederne.tv2.dk

18/7 2011: Testcenter i Østerild afgørende for vindmølleindustrien. - Windpower.org