Publiceret d. 21. marts 2011; opdateret d. 16. marts 2013

Red.


Østjysk Biologisk Forening udgiver online-tidsskriftet Gejrfuglen, som er offentligt tilgængeligt på internettet. Indholdet spænder over mange biologiske emner, idet hovedvægten lægges på stof, der vedrører østjyske forhold. Emnerne kan være: dyre- og plantearters levevis og udbredelse, lokalitets-beskrivelser, miljøproblematik, naturforvaltning, anmeldelser mv.

Endvidere publicerer Gejrfuglen referater fra foreningens undersøgelser og ekskursioner, og der er udgivet adskillige særnumre, hvoraf de fleste omhandler en østjysk ø, egn eller lokalitet, idet områdets naturhistorie, dyre- og planteliv, frednings- og adgangsforhold gennemgås.

Alle er velkomne til at offentliggøre originale undersøgelser, iagttagelser og synspunkter i Gejrfuglen.
 

Gejrfuglen 1965-2010

De første år (1965-1968) blev Gejrfuglen udgivet i A4 format. I 1969 gik man over til offset-tryk i A5 format, hvilket blev bibeholdt indtil 2010, omend layout og kvalitet har skiftet en del gennem årene. I mange år udkom der som regel 3 numre om året, i 1986 gik man over til 4, mens der fra 2004 igen udkom 3 og siden 2008 kun udkom 2 numre om året. Det samlede årlige sideantal har dog - uanset antallet af numre - altid været noget svingende.

gejrfuglen sideantal
Det samlede årlige sidetal i Gejrfuglen i perioden fra 1970 til 2008.
   

Fremtidsudsigter

Fra og med 2011 publiceres Gejrfuglen online. Alle ældre årgange af tidsskriftet er gjort tilgængelige online, og nye artikler offentliggøres løbende, hvilket allerede har medført, at Gejrfuglen læses af et bredere publikum.

Online-publicering sparer en del udgifter, og bestyrelsen har derfor vedtaget, at der ikke længere opkræves kontingent, og medlemsskab beror fremover udelukkende på tilmeldelse til ØBF's mailgruppe. 

oebf skarv