Publiceret d. 23. april 2011; opdateret d. 13. juli 2011

Søren Højager
  

I december 1991 udgav ØBF et temanummer af Gejrfuglen med en omfattende gennemgang af floraen og faunaen på Tunø (Højager, 1991). Foruden ØBF's egne registreringer rummede artiklen ældre registreringer fundet gennem et omfattende litteraturstudie.

Siden da har jeg hvert år besøgt Tunø primært med henblik på optælling af ynglende Tejst. I alt drejer det sig om 67 optællingsdage til og med 2010. Samtidig med optælling af Tejst har jeg noteret, hvad der måtte være af interesse. Det gælder især iagttagelser, der bringer nyt i forhold til det allerede publicerede. Jeg har endvidere tjekket DOF-basen og fugleognatur.dk men blot for at konstatere, at der kun findes ganske få registreringer på nettet af hvirveldyr fra Tunø. Det er desværre en generel tendens, at faunaen på vore småøer kun i mindre omfang tiltrækker feltbiologer.

De vigtigste nyheder bl.a. suppleret med oplysninger fra Tunø Avis bringes i det følgende.

2010 10 21 odder tunoe soerenhoejager
Stormmåger, Nørreklint Tunø, 21. okt. 2010. Foto: Søren Højager.
  

Fugle

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)
1 i Mosen d. 17.05.97. Første og eneste registrering fra Tunø.

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)
2 på havet d. 18.04.08. Første og eneste registrering fra Tunø.

Mallemuk (Fulmarus glacialis)
1 fundet død d. 03.05.03. Første registrering fra Tunø.

Hvid Stork (Ciconia ciconia)
Er ifølge Tunø Avis set af flere på Tunø primo sept. 1993. Arten er ikke registreret hverken før eller siden på øen.

Bramgås (Branta leucopsis)
6 d. 30.05.09. Første og eneste registrering fra Tunø.

Rørhøg (Circus aeriginosus)
Angives som uregelmæssig ynglefugl i 1991-undersøgelsen. Rørhøg må nu betragtes som årligt ynglende med 1 par i Mosen og enkelte år yderligere 1 par længere mod vest.

Dværgfalk (Falco columbarius)
1 N d. 30.04.98 (Allan Jannicke, pers.medd.). Eneste registrering fra Tunø.

Skovsneppe (Scolopax rusticola)
Konstateres første gang på Tunø d. 29.05.93 og næste gang d. 16.05.97; begge registreringer er fra Mosen og drejer sig om individer i parringsflugt. Siden 1997 og frem til 2007 er arten registreret stort set hvert år i parringsflugt over Mosen, dog kun med en enkelt ♂ pr år. I 2008 og igen i 2009 var der dog 2 territoriehævdende ♂♂ og i 2010-11 hele 3-4 ♂♂.

Sortgrå Ryle (Calidris maritime)
1 d. 18.09.99. Første og eneste registrering fra Tunø.

Sølvmåge (Larus argentatus)
Angives ikke som ynglefugl i 1991-undersøgelsen. Konstateres første gang ynglende med 1 par i 2000 ved Nørreklint. Er siden konstateret ynglende hvert år; største antal optalt i 2011 med 4 par ved Nørreklint, og 7 par ved Sønderklint.

Stormmåge (Larus canus)
Antallet af ynglende Stormmåge har svinget en del gennem tiden. I 1991-undersøgelsen anføres som nyeste yngletal (fra 1991): 26 par Nørreklint, 5 par Sønderklint og 1 par Revet. Siden da er det gået jævnt fremad for arten.

1991 2011 odder tunoe breedingpairs
Ynglende Stormmåge i perioden 1990-2011. Største antal er fra 2010 med 131 par ved Sønderklint og 161 par ved Nørreklint, i alt 292 par. Efter Hjarnø antagelig den største koloni i Østjylland.

1991-2010 odder tunoe breedingpairs
Ynglende Tejst i perioden 1991-2011. I 2011 var der 44 par ved Sønderklint og 19 par ved Nørreklint, i alt 63 par.

 

Tejst (Cepphus grylle)
I lighed med Stormmåge har antallet af ynglepar svinget meget gennem årene siden starten i begyndelsen af 1950'erne. Frem til 1991 var højeste registrerede antal ynglepar 66-71. Dette tal blev tangeret i 2008, men det samlede antal ligger i reglen noget lavere (gennemsnit for de sidste 20 år er 51 ynglepar). Antallet fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem de to klinter.

Huldue (Columba oenas)
3 set d. 03.10.09 (DOF-basen). Kun registreret en gang tidligere; 1 d. 08.06.91.

Skovhornugle (Asio otus)
Siden 1991-undersøgelsen er Skovhornugle blot konstateret 2 gange: 2 unger hørt d. 29.05.93 og 1 set d. 20.05.11.

Husskade (Pica pica)
Registreret 3 gange i 1992. Det er underligt nok eneste registreringer af denne art fra Tunø, som er en af de få lokaliteter i Danmark, der ikke rummer ynglende Husskade (Grell, 1998).

Ravn (Corvus corax)
Registreres første gang på Tunø med 1-2 eks. i perioden 28.09.-28.11.92 (Preben Skovbo, pers.medd.). Endvidere 1 d. 01.06.00.

Sjagger (Turdus pilarus)
28 set d. 01.04.96. Første og eneste registrering fra Tunø. Må være overset!

Græshoppesanger (Locustella naevia)
Frem til 1991 kun hørt én gang. Siden hørt 1994, 1995, 2005, 2010 og 2011. I 2010 var der 2 syngende, ellers blot 1.

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)
1 d. 03.06.06. Ny art for øen. Forgæves eftersøgt de følgende dage.

Kærnebider (Coccothraustes coccothraustes)
1 syngende d. 08.05.10 (DOF-basen). Første og eneste registrering fra Tunø.

Pattedyr

Pindsvin (Erinaceus europaeus)
1 fundet død i Mosen d. 03.06.06. I 1991-undersøgelsen anføres, at arten uddøde i 1940'erne, men at den senere er forsøgt genudsat uden held. Pindsvin skulle nu være almindelig i byen ifølge Tunø Avis.

Spidsmus (Sorex sp.)
1 hørt ved Løkkegårde d. 13.05.94. Spidsmus er ikke tidligere registreret fra Tunø. Der er givetvis tale om enten Almindelig Spidsmus (Sorex araneus) eller måske mere sandsynlig Dværgspidsmus (S. minutus) der - modsat førstnævnte - er vidt udbredt på naboøen Samsø (Baagøe & Jensen, 2007).

Brun Rotte (Rattus norvegicus)
1 ved mågekolonien ved Sønderklint. Udbredelsesstatus på øen ukendt.

Flagermus (Chiroptera indet. )
1 set over Mosen d. 17.05.97, 1 nær tennisbanen d. 31.05.09 og 2 d. 24.08.09 (sidstnævnte meddelt af Jørgen Hastrup, Tunø Avis). Nævnes ikke i 1991-undersøgelsen. Meget tyder på, at i hvert fald de sidstnævnte iagttagelser fra 2009 drejer sig om Sydflagermus (Eptesicus serotinus). Ifølge den nyeste kortlægning af de danske pattedyrs udbredelse (Baagøe & Jensen, 2007), er der ingen fund fra Tunø, og arten er heller ikke konstateret på Endelave; derimod er Sydflagermus vidt udbredt på Samsø, så fundet på Tunø drejer sig muligvis om en gæst fra naboøen.

1991 06 09 odder tunoegadekaer soerenhoejager
Grønbroget Tudse i Tunø Gadekær, 9. juni 1991. Foto: Søren Højager.
  

Krybdyr og padder

Snog (Natrix natrix)
1 eksemplar set d. 27.05.98 ifølge Tunø Avis. Dette er eneste iagttagelse fra Tunø. Den er vidt udbredt på naboøen Samsø samt på Endelave (Fog, 1993).

Strandtudse (Bufo calamita)
Arten er ikke hørt siden 1991 og må formodes at være uddød på Tunø.

Grønbroget Tudse (Bufo viridis)
Frem til 1996 var der en lille bestand af Grønbroget Tudse i gadekæret vest for byen, men ifølge Tunø Avis blev det sidste eller næstsidste eksemplar på den bilfrie ø kørt over - af en cykel - i 1996! I de følgende år hørte jeg intet om Grønbroget Tudse i gadekæret, men så i 2002 var den atter tilbage. Om arten reelt har været uddød på Tunø og efterfølgende bevidst er genindført, eller der blot har været tale om overhøring i de mellemliggende år vides ikke. I 2010 hørtes Grønbroget Tudse fra følgende lokaliteter: Gadekæret, Mosen, nyt vandhul nær Blåkærgård, åben mark nær Stenkalven og ved Palsgård Bakke. Den markante fremgang hænger givetvis sammen med et omfattende natur-genopretningsprojekt i 2006 med særlig fokus på de små vandhuller.

Butsnudet Frø (Rana temporaria)
Hørt i Mosen d. 22.05.10. Arten blev ikke registreret i forbindelse med 1991-undersøgelsen.
 

Referencer

Baagøe, H. & T. S. Jensen, 2007: Dansk Pattedyratlas. - Gyldendal.

Fog, K., 1993: Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. - Skov- og Naturstyrelsen.

Grell, M.B., 1998: Fuglenes Danmark. - Gads Forlag.

Højager, S., 1991: Tunø. Nogle notater om flora og fauna. - Gejrfuglen 27 (4): 117-196.

Tunø Avis: Diverse numre.

Kontakt forfatteren

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it