Publiceret d. 22. juli 2011

Lars Søjberg Madsen
  

I perioden mellem april 2009 og juli 2011 har jeg undersøgt insektfaunaen omkring Gyttegård Plantage med særlig fokus på de store løbebiller af slægten Carabus.

Jeg har valgt at fokusere på Carabus-arterne, idet de er store, smukke og forholdsvis lette at fotografere. Samtidig er de ret lette at artsbestemme, og flere arter er sjældne eller lokalt forekommende og i stærk tilbagegang. Registreringerne blev foretaget ved fangst med giftfri faldfælder, der blev tømt med 1-2 dages interval, alt efter vejret, hvorefter dyrene blev sluppet ud igen. Da fælderne har stået i forskellige perioder, kan nogle arter være under-repræsenteret. Faldfælderne har været placeret i grupper af 5 og de fleste har fungeret et par uger, hvorefter de er blevet taget op og hullerne fyldt til.

gyttegaardpl 2011 larssoejbergmadsen 1
Velbevaret hede med delvis ubevokset indlandsklit samt gode moseområder er kendetegnende for området. Foto: Lars S. Madsen.
  

Beskrivelse af området

Gyttegård Plantage og de omkringliggende arealer, der endvidere er EF-habitatområde (H74) og Natura 2000 område, er meget interessant set med entomologiske øjne og huser et væld af sjældne arter. Det skyldes både, at der er forholdsvis store flader med velbevaret hede, samt at området fremstår som en mosaik af forskellige habitater fra tør hede, over nåleskov, til næringsfattig mose. Desværre ser mosen i den sydlige del af området (nær skovløberboligen) ud til at være under tilgroning, hvilket nærmest er en katastrofe, da mange af områdets sjældenheder lever her, både biller og dagsommerfugle.

gyttegaardplantage kort tinabangnielsen
Kort over det undersøgte område. Hede, mose og overdrev markeret m. gult, skov m. grønt. Tegning: Tina Bang Nielsen.
  

Som det ses på kortet ovenfor, strækker registreringerne sig stort set som et bånd gennem området. Disse er ikke de eneste steder, jeg har foretaget under-søgelser, men det er kun her, jeg har gjort fund af Carabus-arterne.

Som nævnt var fælderne placeret i vidt forskellige habitater. Tabel 1 viser hvilke landskabstyper, fældegrupperne var placeret i. Nogle fældegrupper var placeret i områder hvor landskabstyperne var overlappende og har derfor mere end én markering. Da det samlede område trods alt kun er på godt 600 ha. vil nogle arter let kunne strejfe over i landskabstyper hvor de "ikke hører hjemme".

gyttegaard tab1
Tabel 1: Fældegruppernes (A-S) beliggenhed i forhold til landskabstyperne.
  

Det lykkedes at finde 7 Carabus-arter i perioden, i alt 108 eksemplarer. Tabel 2 viser, hvilke arter der blev taget i de forskellige fældegrupper. De fleste arter holder sig pænt inden for deres kendte habitat, og i de enkelte tilfælde, hvor det ikke forholder sig således, er der sandsynligvis tale om strejfere. Det er dog bemærkelsesværdigt med de mange fund af C. glabratus i fældegruppe S i det nordligste, hedeagtige område. I Danmark er den mest kendt fra skove, mens den i udlandet også lever på heder. Fangsterne tyder på, at det også kan være tilfældet i Danmark.

gyttegaard tab2
Tabel 2: Antal Carabus sp. fundet i de enkelte fældegrupper (A-S).
  

Pragtløbebiller (Carabus)

Lyngløber (Carabus arvensis)
Denne art er udbredt og talrig i alle hedeområderne samt stort set overalt i og omkring plantagen. På landsplan er arten udbredt i hedeområderne i Jylland, på øerne er den sjælden. Rødlistet nær truet, NT.

2011 billund gyttegaard larssoejbergmadsen
Glat løber (Carabus glabratus) er en af områdets sjældenheder. Foto: Lars S. Madsen.
 

Glat løber (Carabus glabratus)
Denne art er almindelig i hele området i områder omkring skov. Den langsigtede plan for området er tilsyneladende at fjerne skoven og gradvist få et større sammenhængende hedeområde. Det er gavnligt for de fleste af de sjældne dyr i området, men vil givetvis være på bekostning af denne flotte art. På landsplan er arten meget sjælden og hovedsageligt kendt fra ældre forekomster i Silkeborgskovene og Nordsjælland. Den er også for nyligt fundet i Rold Skov i Nordjylland. Arten er rødlistet sårbar, VU.

Kornet løber (Carabus granulatus)
Denne art er tilsyneladende ikke så talrig som de to ovenstående, men ser dog ud til at være almindelig i alle moseområderne. De 5 af i alt 6 fund har været den rødbenede form rufofemoratus. Arten er almindelig i hele landet og er ikke truet, LC.

Guldpletløber (Carabus hortensis)
Denne art er almindelig alle steder med skov i området. Arten er almindelig i de østlige landsdele fra Østjylland til Bornholm. Den er derimod ikke almindelig i Vestjylland, hvilket gør forekomsten her interessant, idet den antageligt er på vestgrænsen for sin jyske udbredelse. Arten er ikke truet, LC.

Kratløber (Carabus nemoralis)
Denne art har jeg kun fanget en enkelt gang i området. Den er vor almindeligste Carabus-art på kulturprægede biotoper og meget udbredt på landsplan, mensynes ikke at trives på næringsfattige biotoper. Arten er ikke truet, LC.

2011 billund gyttegaard larssoejbergmadsen 2
Lille guldløber (Carabus nitens) er sjælden på indlandslokaliteter. Foto: Lars S. Madsen.
  

Lille guldløber (Carabus nitens)
Denne art synes særdeles lokal i området. Jeg har kun fundet den i et meget lille hjørne af området ved mosen syd for Billundvej og vil antage, at den er manglende eller i hvert fald meget sjælden nord for vejen. Arten er knyttet til fugtige heder og klitter, den er gået stærkt tilbage og er nu sjælden og meget lokal i Danmark, hvor den hovedsageligt findes langs den jyske vestkyst og på ganske få indlandslokaliteter. Arten er rødlistet sårbar, VU.

Jysk løber (Carabus problematicus)
Arten er udbredt i området, især på biotoper med overdrevskarakter og på hedefladerne, men den synes mest koncentreret i den nordligste og den sydligste del af området. Arten er udbredt og ret almindelig i de sandede egne af Jylland og på Læsø, men mangler på Øerne. Arten er ikke truet, LC.
 

Andre sjældne leddyr

Naturligvis er jeg også stødt på andre insekter og edderkopper på mine ture i området. Her følger en liste over nogle af de mest interessante arter.

gyttegaardpl 2011 larssoejbergmadsen 2
Efter skovbranden i april 2011 har brandjordløber (Pterostichus quadrifoveo-latus) indfundet sig i stort tal. Foto: Lars S. Madsen.
  

Biller

Brandjordløber (Pterostichus quadrifoveolatus)
Arten har efter skovbranden 30/4 2011 indfundet sig i stort antal i det brændte område. Den blev tidligere regnet for at være særdeles sjælden, men er blevet mere almindelig og rødlistes nu som ikke truet, LC.

Højmosekvikløber (Agonum ericeti)
Jeg er flere gange stødt på arten i moseområdet syd for parkeringspladsen på Billundvej (D), hvor den er talrig. Arten er sjælden og er kendt fra 17 lokaliteter efter 1960 ifølge rødlisten. Rødlistet sårbar, VU.

Klitplasterbille (Apalus bimaculatus)
Den 18/3 2011 fandt jeg et enkelt eksemplar i klitterne vest for Billundvej. Arten er i 2003 og 2007 fundet i antal i området. På landsplan var arten tidligere meget sjælden, men har i de senere år bredt sig betydeligt og forekommer nu en del steder. Rødlistet nær truet, NT.

Glat skarnbasse (Geotrupes vernalis)
Arten er som forventelig talrig i området. Rødlistet nær truet, NT.
  

Dagsommerfugle

Moserandøje (Coenonympha tullia)
Denne art har jeg set i området umiddelbart vest for Billundvej, men den er langt mere talrig i de fugtige hedeområder i den nordvestligste del af plantagen. Arten er kendt fra mange lokaliteter i landet, men er gået meget kraftigt tilbage. Den er rødlistet som moderat truet, EN.

Bølleblåfugl (Plebeius optilete)
Arten kan ses mange steder i de små fugtige mosehuller i området. Den er især almindelig umiddelbart vest for Billundvej, ved det lille vandhul cirka midt i plantagen og i det store fugtige hedeområde i den nordvestligste del af plantagen, hvor den flyver talrigt sammen med C. tullia. På landsplan er arten lokal men findes stadig mange steder, særligt i Jylland. Den er rødlistet som nær truet, NT.

Ensianblåfugl (Maculinea alcon)
Denne art har jeg set enkelte steder i fugtige lavninger i området lige syd for klitterne i Grene Sande. Arten er sjælden og findes i dag hovedsageligt langs Jyllands vestkyst. Den er rødlistet som sårbar, VU.

Foranderlig blåfugl (Plebeius idas)
Arten er formentlig ikke almindelig i området, og jeg har kun set et enkelt eksemplar. På landsplan er den ikke sjælden og forekommer ofte på heder med høj lyng. Arten er rødlistet som nær truet, NT.

Isblåfugl (Polyommatus amandus)
Tidlige fløj arten tæt ved mosen syd for Billundvej, men sidste gang jeg så den var i 2006. Jeg har ikke set siden, selv om jeg flere gange har ledt efter den. På landsplan er arten stadig forholdsvis almindelig, selv om den er gået en del tilbage. Den er rødlistet som nær truet, NT.

Moseperlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris)
Denne art har jeg hovedsageligt set enkeltvis i det åbne område mellem Billundvej og den lille mose syd for vejen. Arten er ikke almindelig på landsplan og er gået meget tilbage. Den er rødlistet som moderat truet, EN.

Sandrandøje (Hipparchia semele)
Denne art er meget almindelig i indlandsklitterne og hedeområdet vest for disse. Arten er almindelig og angivet som ikke truet, LC på rødlisten, men det er ikke en art man ellers ser i nabolaget heromkring.
  

Edderkopper

Mariehøneedderkop (Eresus sandaliatus)
Arten synes ret almindelig i indlandsklitterne og hedeområdet vest for disse. Arten er rødlistet moderat truet, EN.

Broget Kæmpejæger (Alopecosa fabrilis)
Jeg er en enkelt gang stødt på arten lige vest for indlandsklitterne. Arten er rødlistet som nær truet, NT.

Cercidia prominens
Jeg er en enkelt gang stødt på denne art i indlandsklitterne. På landsplan er den ikke sjælden, men betragtes som meget lokal og antagelig i nogen tilbagegang. Den er angivet som værende ikke truet, LC på rødlisten.
 

Opsummering

Det har været særdeles interessant at undersøge billefaunaen i området. At det lykkedes at finde både Carabus glabratus og C. nitens har været en fantastisk oplevelse. Resultaterne understreger, at området omkring Gyttegård Plantage er meget værdifuldt ud fra en entomologisk betragtning, også hvad angår de store løbebiller. Det er dog bekymrende at C. nitens kun har vist sig i et enkelt lille hjørne af området. Man må håbe, at der vil blive passet godt på det lille mosehul, der huser to så sjældne arter som C. nitens og Agonum ericeti. Ikke mindst i betragtning af, at C. nitens er i tilbagegang over det meste af Vesteuropa.

Sluttelig en stor tak til Lars D. Bruun for velvilligt at hjælpe med bestemmelsen af edderkopper, til Søren Tolsgaard for bekræftelse af mine billebestemmelser og til Tina Bang Nielsen for udarbejdelse af kortet.
   

Referencer

Bangsholt, F., 1983: Sandspringernes og løbebillernes udbredelse og forekomst i Danmark ca. 1930-1981. - Dansk Faunistisk Bibliotek 4: 1-271.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2006: Gyttegård Plantage - Grene Sande - Billund. - Vandreture nr. 64.

Danmarks Miljøundersøgelser, [2004]: Den Danske Rødliste. - www.dmu.dk

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, [2010]: Hvad er Natura 2000? - www.naturstyrelsen.dk