Publiceret d. 9. febr. 2013

Jørgen Terp Laursen
   

Dværghornugle (Otus scops) er kun kendt ganske få gange fra Danmark og blev i 2012 for første gang registreret i Østjylland. Fundomstændighederne gengives i følgende beskrivelse, der blev sendt til DOFs Sjældenhedsudvalg (SU), som på grundlag af det foreliggende materiale har godkendt fundet.
   

Observatør: Gert Rosenlund og Jørgen Terp Laursen.

Dato: 27-28/5, 2012.
Vejr: 27/5: Sol, 0/8. Vind 3-4 S.
Lokalitet: Plantage lige syd for Fornæs Fyr på Østdjursland.

fornaes 2009 05 22 soerentolsgaard
Fornæs, 22. maj 2009; udsigt mod skoven og sommerhuset fra syd, bag sko-ven skimtes fyret, yderst t.h. Kattegat. Foto: S. Tolsgaard.
  

Biotop: Plantage/skov med karakter af ret tæt naturskov beliggende ud til strandengsoverdrev. Skoven rummer mange gamle træer, bl.a. en del gamle skovfyr og popler. I det område, hvor fuglen blev registreret, var der flere gamle spættehuller. Skoven ligger ret tæt ved kysten og ejes af Stensmark Gods.

Registrering og feltbeskrivelse: Da vi omkring kl. 10.30 befandt os uden for skovens sydlige udkant, blev vi opmærksom på en fuglestemme inde fra skoven, som vi ikke umiddelbart kunne identificere. Vi blev dog ret hurtigt klar over, at det var noget usædvanligt og nævnede bl.a. dværghornugle som en mulighed. Tonefaldet kunne ligne perleugle, men vores fugl var karakteristisk ved, at der var meget længere mellem fløjtene, der ikke lød så ”hult”, som hos perleugle, men nærmest kunne beskrives som en regelmæssig, gentagende og gennem-trængende "ko"-lyd eller "koa"-lyd.

Adfærd: På baggrund af lydstyrken i de enkelte fløjt, kunne vi klart fornemme, at fuglen bevægede sig rundt i området, om end det især var i området med primært poppel og skovfyr, den holdt til. I forsøget på at se fuglen, bevægede vi os hen til det sted, hvor den sang. Det resulterede desværre i, at den straks stoppede med at synge, og herefter hørte vi ikke mere til den. Forgæves kiggede vi efter den og forlod stedet omkring kl. 12.

En familie, der boede i sommerhus i udkanten af skoven, havde også bemærket den besynderlige fuglestemme. De fortalte os, at de havde boet i huset i flere dage, men det var først d. 27/5, de havde hørt den. Senere fortalte de, at de den følgende nat havde hørt den fløjte konstant indtil i hvert fald kl. 4.00. Vores usikkerhed omkring bestemmelsen skyldes især artens sjældenhed i Danmark og ikke mindst, at vi hørte denne ellers nataktive art om dagen. Desværre havde vi ikke mulighed for at optage stemmen, men nogle dage senere var heldet med os: Gert Rosenlund tog igen kontakt til de nævnte sommerhusejere, som fortalte, at de havde optaget stemmen på mobiltelefon!! Uden denne bånd-optagelse havde vi ikke indsendt beskrivelsen til SU. Jørgen Terp Laursen har tidligere hørt både perleugle og dværghornugle og har et indgående kendskab til kirkeuglens lydytringer.

Offentliggørelse: Det var på ingen måde vores intention at hemmeligholde fundet. Men idet vi på den første dag ikke var sikre i bestemmelsen, og fuglen tilsyneladende var forsvundet fra lokaliteten, da vi modtog stemmeoptagelsen, så vi ingen grund til at offentliggøre fundet før en sikker feltbestemmelse. Vi beklager derfor over for de mange ornitologer, der gerne ville have hørt/set dværghornuglen. Når det har ladet vente på sig med offentliggørelse, skyldes det også, at vi fik lovning på at få stemmen analyseret vha. et lydspektogram, men det lykkedes desværre ikke.

Vurdering af lydoptagelse: Nu kunne det jo være interessant at høre, hvad andre erfarne ornitologer ville sige til lydoptagelsen. Derfor blev lydfilen sendt til 14 personer, hvoraf 12 har givet en tilbagemelding. Svaret blev i 11 tilfælde "sikker eller sandsynligvis dværghornugle" og for den sidste ”lyder som spurve-ugle”. Rolf Christensen (Skagen) kunne endda give så præcis en melding, som ”han af dværghornugle”, hvilket er helt i overensstemmelse med vores egen bestemmelse.
   

Referencer

Hjemmeside for Danmarks Ugler, [2013]: Dværghornugle - danmarksugler.dk 

Danmarks Fugle og Natur, [2011]: Dværghornugle - fugleognatur.dk

Wikipedia, [2012]: European Scops Owl - wikipedia.org