Publiceret d. 23. juni 2013; opdateret d. 25. juni 2013

Søren Tolsgaard
 

Foråret bød på endnu et spektakulært tægefund, idet rudetægen er meldt fra Ristinge Klint på Langeland, hvilket er første fund af denne art fra det fauni-stiske distrikt Fyn, og det første fund vest for Storebælt i over 100 år.

Det første eks. blev fundet d. 11. maj af Hjalte Kjærby, og forekomsten er siden bekræftet af Ole Fogh Nielsen og Lars Skipper, som besøgte Ristinge Klint d. 6. juni. I begge tilfælde blev kun et enkelt eks. rapporteret (m. foto), men de gentagne observationer tyder stærkt på, at der er tale om en regulær population af denne sydlige art, som hidtil kun i meget begrænset omfang har været meddelt fra Danmark, mens den er vidt udbredt i Europa syd for Østersøen og forekommer i det sydlige Sverige og det sydlige England, hvor den er under spredning.

2013 06 langeland ristingeklint olefoghnielsen
Rudetæge (Syromastus rhombeus); Ristinge Klint, 6. juni 2013. Foto: Ole Fogh Nielsen.
 

Rudetægen foretrækker varmeprægede lokaliteter med lav bevoksning, som kyst-skrænter, strandenge og ruderater med forekomst af artens værtsplanter, der omfatter mange af vore udbredte arter i nellikefamilien, bl.a. hindeknæ, spergel, hønsetarm, markarve og bakkenellike (Spergularia, Spergula, Cerastium, Arena-ria, Dianthus), fortrinsvis på stærkt soleksponeret og delvis nøgen jordbund. På Ristinge Klint synes storblomstret hønsetarm ifølge Lars Skipper at være en sandsynlig værtsplante. 

Arten overvintrer ligesom vore øvrige randtæger som imago og parrer sig i foråret, mens nymfen udvikles hen over sommeren. Den kan næppe forveksles med andre danske tæger, idet bagkropsranden (connexivum) er mere udrandet end hos vore øvrige randtæger og midtfor afbøjet i en næsten ret vinkel, hvilket giver bagkroppen den karakteristiske rudeform.

Rudetægen er i stand til at kolonialisere nye områder via indflyvning, og selv om dens hidtidige forekomst i Danmark synes yderst sporadisk, kan vi i takt med varmere klima forvente, at den vil sprede sig sydfra.

FUNDOVERSIGT

Sønderjylland: Wilhelm Wüstnei anførte i 1891 i en fortegnelse over slesvig-holstenske tæger, at rudetægen (synonym: Verlusia quadrata) var registreret "unter Haidekraut stellenweise, bei Sonderburg noch nicht gefunden", hvilket kan tolkes derhen, at disse fund var gjort længere mod syd end Sønderborg-egnen. Jensen-Haarup (1912) anførte arten som forventelig, men kendte ingen fund nord for den daværende dansk-tyske grænse. Andersen & Gaun (1974) citerede E. Wagner ang. et eks. i Wüstneis samling etiketteret "Schmöllehn", antagelig det nuværende "Smølled" nord for Broager, og indføjede dermed arten i den danske fauna. Fortsat eneste melding fra Jylland - og desværre behæftet med en vis usikkerhed.           

Bornholm: Lars Trolle har i de senere årtier føjet adskillige nye tæger til den bornholmske fauna, og i 1998 fandt han et enkelt eks. af rudetægen på Frenne Odde, det første sikre eks. fra Danmark. I 1999 fandt han en regulær population - imagines og nymfer - ved Listed, som blev genmeldt i de følgende år. Der foreligger endvidere på Zoologisk Museum i København et eks. fra Ekkodalen, 18. aug. 2004, P. H. Thomsen leg. I de senere år har der desværre ikke været opmærksomhed på de bornholmske bestande - ligesom man savner efterretning om adskillige andre bornholmske specialiteter.                

Fyn: Hjalte Kjærbys melding fra Ristinge Klint falder umiddelbart i tråd med de hidtil kendte forekomster, og det er yderligere bemærkelsesværdigt og særdeles glædeligt, at finderen repræsenterer en ny generation af feltbisser, som bibringer det aldrende korps af danske entomologer et tiltrængt pust af fornyelse!

Ristinge Klint udmærker sig i øvrigt ved fund af adskillige andre sjældne insekter under spredning fra syd, bl.a. stor guldløber (Carabus auratus), purpurbredtæge (Carpocoris purpureipennis) og snyltefluen Gymnosoma nitens, som snylter på lille kranstæge (Sciocoris cursitans).

Tak til kurateringsassistent Jan Pedersen for assistance på Zoologisk Museum i København. 
   

Referencer

Andersen, N. & S. Gaun, 1974: Fortegnelse over Danmarks tæger (Hemiptera, Heteroptera). - Entomologiske Meddelelser 42: 113-134.

Jensen-Haarup, A. C., 1912: Verlusia quadrata. - I: Tæger. Danmarks Fauna 12: 92. 

Kjærby, H., 2013: Rudetæge (Syromastus rhombeus). - Fugleognatur.dk

British Bugs, [2013]: Syromastus rhombeus Rhombic leatherbug. - British-bugs.org.uk

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. - Entomologiske Meddelelser 69: 3-46. - Naturhistoriskmuseum.dk

- 2010: Rudetæge Syromastus rhombeus (Linneus, 1767). - Dmu.dk

- & al., [2013]: Rudetæge (Syromastus rhombeus). - Fugleognatur.dk

Trolle, L., 1998: Tægeglæder. - Bornholms Natur (Fjælstaunijn) 22 (2): 78-81.  

Wikipedia, [2013]: Rhombenwanze. - Wikipedia.org

Wustnei, W., 1891: Übersicht der in Schleswig-Holstein bisher von mir beo-bachteten Wanzen (Hemiptera heteroptera). - Schriften des naturwissen-schaftlichen Vereins Schleswig-Holstein 8: 220-246.