Publiceret d. 27. april 2014

Søren Tolsgaard
    

Sydthy er relativt upåagtet i forhold til Nordthy, hvor velkendte udflugtsmål som Vejlerne, Bulbjerg, Klitmøller og Hanstedreservatet befinder sig. Særlig uden for højsæsonen har man de vidtstrakte naturområder næsten helt for sig selv, og jeg benyttede derfor udsigten til nogle solrige påskedage - hvor selv sommer-husene endnu var halvtomme og billige - til en lille ferie med fokus på områdets store vidder og uberørte natur.

2014 04 19 aggertange stolsgaard1
Høfde ved indsejlingen til Thyborøn Kanal. Om end dyrelivet er sparsomt, kan man her finde specialiserede arter knyttet til klippekyst, som klippespringer (Petrobius maritimus) og purpursnegl (Nucella lapillus).
  

Agger Tange

Den ca. 10 km lange Agger Tange er - til forskel fra Harboøre Tange syd for Thyborøn Kanal - et næsten uberørt naturområde; tangerne langs Limfjordens udmunding i Vesterhavet har i historisk tid været under konstant bearbejdelse af naturkræfterne, som vedvarende dannede nye klitter, vejler og brakvandssøer; nu er sandvandringen langs vestkysten minimeret vha. en række store høfder, hvilket tillige har mindsket dannelsen af nye klitter - samt muliggjort, at de allerede dannede klitter og de indenfor beliggende vejler relativt uforstyrret gror til.

2014 04 19 agger tange stolsgaard2
Vejleområde bag klitterne på Agger Tange. I forgrunden krybende pil (Salix repens), som tiltrækker mange insekter.
   
 

Idet Agger Tange udgør den sydligste del af Nationalpark Thy, synes det endvidere sikret, at området, bortset fra den lille terminal til Thyborønfærgen, hvor der også findes information om nationalparken, forbliver ubebygget. End ikke de mange andre steder nordenfjords så dominerende vindmøller er der givet tilladelser til, hvilket lader fuglelivet og naturvandreren velsignet uforstyrret tilbage. De talrige vadefugle, som holder til i vådområderne på Agger Tange samt i Krik Vig indenfor tangen, er således i artsrigdom at sammenligne med Vejlernes fugleliv længere nordpå - og området er tillige af stor betydning for mange trækfugle.

2014 04 19 aggertange stolsgaard3
Agger Tange; øverst: (t.v.) rørhøg (Circus aeruginosus), (t.h.) markfirben (Lacerta agilis); nederst (t.v.) skovfirben (Zootoca vivipara), (t.h.) dyndløber (Carabus clathratus).
   

Også blandt andre dyregrupper byder klit- og vejleområdet, som illustrationerne viser, på fine oplevelser, som man kun lige kan nå at få færten af på en strejftur som denne.

2014 04 20 lyngby klit stolsgaard
Lyngby Klit; øverst (t.v.) hvidhåret urtesvirreflue (Cheilosia albipila), (t.h.) klitgraveedderkop (Arctosa perita); nederst (t.v.) lille guldløber (Carabus nitens), (t.h.) vandrøver (Ilyocoris cimicoides).
    

Lodbjerg og Lyngby Klit

Nord for Agger er der ikke anlagt høfder, og kysten antager en mere ubehersket karakter. Vældige sandklitter, til dels aflejret over noget ældre, sedimenterede højdedrag, bygger sig op bag den erosionsudsatte kyst, og da baglandet her udgøres af vidtstrakte klitheder, delvis beplantede, men fredede som et kerne-område i Nationalpark Thy, lader man nu i høj grad sandflugten råde frit.

Særlig i Lodbjerg Klit kan man år for år iagttage, hvorledes der dannes sandmiler bag den forreste klitrække, og her findes formentlig de i øjeblikket største miledannelser i Nordvestjylland, idet de førhen meget omfattende sandflugtområder i Hanstedreservatet og ved Klim efterhånden er fuldstændig tilgroede. Lodbjerg Klit er da også det eneste sted i Thy, hvor den sjældne klitsandtæge er fundet i nyere tid.

2014 04 20 gronbakkeso stolsgaard
Grønbakke Sø i Lyngby Klit er et temporært vådområde, som i reglen tørrer ud i løbet af sommeren.
    

Lyngby Klit er særlig karakteristisk ved, at en række lavtliggende områder er meget fugtige, så man her kan finde talrige overgange fra fugtige heder og temporære vandansamlinger til mere permanente klitsøer. En del insekter er snævert knyttet til sådanne biotoper, og iagttagelser igennem de senere år tyder endvidere på, at tranen har taget vedvarende ophold i nogle af de mest utilgængelige moseområder her; vi så fire traner flyve henover Svankær d. 20. april.

2014 04 21 ydbyhede stolsgaard
Udsigt mod gravhøje på Ydby Hede fra den stenede strandbred i Skibsted Fjord.
    

Ydby Hede og Boddum Bakker

Trænger man til afveksling fra de vindblæste klitheder, findes der også en lille perle af stærkt kuperede morænebakker på østsiden af Sydthy. Den gamle ankerplads i Skibsted Fjord, hvor vikinger og handelsfolk mødtes, før man begav sig på langfart, ligger i læ af en række bakkedrag, som kulminerer i et stort antal oldtidshøje på Ydby Hede og i Boddum Bakker. Om end en stor del er beplantet og tilgroningen er mærkbar, byder området på mange storslåede udsigter, der tåler sammenligning med østjyske morænelandskaber, og her er endvidere i de senere år gjort en del for at vedligeholde og endog forøge omfanget af lysåbne og braklagte eller moderat græssede arealer.

2014 04 21 boddumbakker stolsgaard
Boddum Bakker; (t.v.) sort oliebille (Meloe proscarabaeus); (t.h.) blåbær (Vaccinium myrtillus).
    

Til forskel fra Skyum Bjerge længere nordpå, som man i de senere år totalt har spoleret med overgræsning, kan man i Boddum Bakker stadig finde partier med hedelyng, blåbær, revling, porse og visse, som giver dette område sin krydrede duft og historiske karakter. Men træd varsomt - hugorme ligger på lur langs stierne, og det handler ikke om rollespil, men om den ægte vare!

Føj til et strejftog i Sydthy evt. et besøg i Vestervig Kirke, hvor Liden Kirsten og Prins Buris ifølge traditionen er begravet, find evt. den lille Lodbjerg Kirke midt i den nu stærkt tilgroede klithede, eller oplev stemningen i handelsbyen Hurups hyggelige gågade.

Artiklens fotos er taget i påskedagene 19.-21. april 2014.
   

Referencer

Nationalpark Thy - danmarksnationalparker.dk

Skibsted Fjord - ydbythy.dk

Trane (Grus grus) - dofbasen.dk