Publiceret d. 25. marts 2015

Jan Kjærgaard
     

Skovarbejder Jørgen Kunø Knudsen er normalt et stille væsen, men en op-mærksom iagttager. Da han under bearbejdning af egetræ fik øje på en stor bille, fik han den hurtigt pillet fri og gemte den af vejen. Heldigvis, for det viste sig at være en egebuk, en 4-5 cm lang træbuk, hvis larver lever i gamle egetræer. Egebukken er en af Europas allerstørste træbukke - på engelsk kaldes den ikke uden grund for Great Capricorn Beetle.

2015 01 silkeborg jkjaergaard
Egebuk (hun); Silkeborg, medio jan. 2015, Jørgen Kunø Knudsen leg. Foto: Stephan Lund.
    

Det medførte vild opstandelse ved formiddagskaffen hos Naturstyrelsen Søhøj-landet, da dyret kom ind, og spørgsmål på kryds og tværs. Arten findes ikke i Danmark, og i Norden kun i et mindre område på Öland, så spørgsmålet var: Hvor kom billen fra? Det viste sig, at træet er importeret fra enten Polen eller Ukraine, og egebukken må givetvis være fulgt med som blind passager. Den her var død, men kan sagtens have været levende endnu ved importen. Larven gnaver sig omkring inde i træet i 3-5 år, før den forpupper sig og forvandles til en voksen bille, og også de voksne biller kan finde på at gemme sig inde i træet og kun komme frem ved aftenstide.

En bestand er aldrig konstateret i Danmark, men kan muligvis have været her i egetiden, hvor skovene var mere lysåbne. Hvis den har levet her, har den med sine krav til kvaliteten af levestedet næppe været almindelig, og der kendes vistnok hverken fossile eller subfossile fund fra Danmark. Den blev heller ikke registreret her, da de første insektfortegnelser blev publiceret i 1700-­tallet, selvom datidens lysåbne græsningsskove nærmere har opfyldt dens behov for levested. Viktor Hansen nævner i Danmarks Fauna kun ét dansk fund: "Et eks. fundet i Marselisborg Skov, juni eller juli 1907, er utvivlsomt indført".

Næste spørgsmål er så naturligvis: Ville den evt. kunne etablere sig i Danmark, hvis den blev indslæbt? Sandsynligheden er ikke stor, for egetræer har vi ganske vist en del af, men for at være egnede som levesteder skal de stå frit, så de modtager sol, samt være gamle med dyb bark og gerne svækkede med saftflod, altså soleksponerede oldingetræer - og det er kun ganske få, vi har tilbage af sådanne egetræer i Danmark.

I betragtning af sin sjældenhed i Nordeuropa kunne egebukken være en prægtig gevinst for biodiversiteten, og den betragtes på sit sidste levested i Sverige (Halltorps Hage, Öland) som en truet urskovsrelikt. Egebukken har tidligere haft større udbredelse i både Sverige og Tyskland, og også i det øvrige Europa er den generelt i tilbagegang.
    

Referencer

Artdatabanken, [2013]: Cerambyx cerdo större ekbock - artfakta.se

Encyclopedia of Life, [2014]: Cerambyx cerdo Great Capricorn Beetle - eol.org

Hansen, V, 1966: Træbukke. Danmarks Fauna Bd. 73: 41-42. - biodiversity-library.org