Publiceret d. 8. jan. 2016

Søren Tolsgaard
     

Langs nordsiden af Horsens Fjord ligger nogle fredede områder med afvekslende natur, og ikke mindst imellem Sondrup og Amstrup ses dramatiske havskrænter, dalstrøg og morænebakker, kulminerende i Uldrup Bakker.

En ca. 20 år gammel folder udgivet af Vejle og Århus Amter i fællesskab anfører således: De delvist skov- og kratbevoksede Uldrup Bakker, hvis højeste punkt er Blakshøj, 74 m.o.h., er et af Jyllands smukkeste bakkelandskaber.   

2015 12 13 uldrupbakkker stolsgaard
Udsigtspunktet Blakshøj i Uldrup bakker, hvorfra man endnu har en ganske flot udsigt; 13. dec. 2015.


Stort potentiale for biodiversitet

Endvidere bemærkes: Enge, heder og overdrev har en høj landskabsværdi, der skaber variation og er hjemsted for mange forskellige planter og dyr, der holder af udyrket åbent land. Tidligere blev disse områder græsset, og det er derfor nødvendigt at pleje for at bevare de åbne naturområder. Siden 1984 har Århus Amt plejet flere områder i samarbejde med lodsejerne.

En del specialiserede fugle er knyttet til udyrket åbent land, krat og lysåben skov og kendt fra Uldrup Bakker, bl.a. er der mange spætter, og en så eksotisk art som pirol har ynglet her. Fjorden og de lavtliggende enge giver endvidere muligheder for vade- og andefugle, hvilket alt i alt giver området et stort potentiale for biodiversitet.     

2013 03 25 uldrupbakker stolsgaard
Et bundt fjer fra stor flagspætte (Dendrocopos major) fundet i sneen; 25. marts 2013.

  
Virkeligheden er en anden

Nu turde man måske formode, at sagen var i gode hænder, med meget er sket i løbet af de siden da forløbne to årtier, ikke mindst har godset Åkær markeret sig ved hårdhændet fremfærd mod områdets levende hegn, og miljøforvaltningen er overgået fra det nedlagte Århus Amt til den lille og til opgaven svagt udrustede Odder Kommune.

Området syd for Blakshøj fremstod for blot 5-10 år siden stadigvæk med smuk bevoksning af lyng, revling, rensdyrlav og anden hedevegetation, men gror nu hastigt til med invasive gyvel og nåletræer, hvilket udover tabet af den smukke udsigt over fjorden medfører, at Odder Kommunes sidste hedeområde og mange hertil knyttede dyre- og plantearter forsvinder.

2008 10 17 uldrupbakker stolsgaard2
Oppløjet brakmark, nu monokultur med en majsbræmme, har medført tab af biodiversitet; 17. okt. 2008.


Også nord for Blakshøj er der sket et stort tab af naturværdier, idet dalstrøget, der strækker sig ind mellem de kratklædte bakker og længe har været braklagt og uvurderligt for biodiversiteten, er blevet pløjet op og næppe får hvile foreløbig. Måske for at bøde lidt herpå bliver der sået vildtfoder langs skovbrynet, hvilket nok vil forbedre vilkårene for jagtbart vildt, men langtfra kompenserer for tabet af naturværdier.  

En af middelalderens munke indført invasiv plante ser dog ud til at stortrives i de mere fugtige enge og dalstrøg, hvilket allerede den nu 20 år gamle folder gjorde opmærksom på: Langs grøfter i Åkærengene vokser brede bælter af Rød Hestehov med mægtige rabarberlignende blade. Denne skræppeart [sic!] kaldes også Pestilensurt og benyttedes i middelaldermedicinen som sårlægende middel.    

Jo, hestehov har mange steder sejret ad helvede til.

2008 10 17 uldrupbakker stolsgaard
Det hvide C (Polygonia c-album) ynder de lune og sydvendte strøg i Uldum Bakker; 17. okt. 2008.


Målrettet naturpleje er tiltrængt

Hvis man vågner op i kommunalforvaltningen, er det stadigvæk muligt at redde talrige af det åbne landskabs dyre- og plantearter fra lokal forsvinden, men det haster og vil kræve en målrettet og fortsat naturpleje, hvis områdets overdrevs- og hedevegetation skal tilgodeses.

Og er det ikke en falliterklæring, at egnens sidste og uerstattelige hedeområder ignoreres? Står dette ikke i en skærende kontrast til de intentioner, som vore politikere og dansk miljølovgivning slår sig op på? Savner vi motivationen til at beskytte naturen på det helt lokale niveau, idet vi lader profitmotivet råde i enhver henseende?

2013-2015 uldrupbakker stolsgaard
T.v.: Stor kæmpejæger (Alopecosa inquilina); 28. marts 2015. T.h.: Skovfirben (Zootoca vivipara); 25. marts 2013; er afhængige af solåbent terræn.


Mens de private interessenter på Åkær har investeret ret massivt i at knægte naturen, har den offentlige forvaltning desværre ikke investeret i at beskytte den lille plet af fredet og uvurderlig natur omkring Blakshøj.

Vilkårene er vel omtrent, at et flertal af indbyggerne i Odder Kommune end ikke kender til naturværdierne i Uldrup Bakker, mens den kommunale miljøforvaltning næppe tør træde i karakter og udfordre de lokale lodsejere. Og Naturstyrelsens nyere oplysningsmateriale (Ud i Naturen) meddeler nu kun virkelighedsfjerne illusioner ift. amternes gamle folder - og bemærk især, at det lidet omfattende materiale stadig angiver hedesignatur omkring Blakshøj! 

insekter uldrupbakker stolsgaard
T.v.: Buskgræshoppe (Pholidoptera griseoaptera
); 17. okt. 2008. T.h. (øverst): Lille bispetæge (Aelia klugi); 13. dec. 2015. T.h. (nederst): Rynket randtæge (Arenocoris falleni); 2. dec. 2009.  


Hjertesuk over naturforarmningen

Jeg har på alle årstider glædet mig over naturen omkring Blakshøj, men fra år til år tillige iagttaget en fremadskridende naturforarmning. Det har sikkert gjort mig lige så vemodig over tabet af lokale naturværdier som guldalderens andagtfulde digtere, men jeg savner fyldestgørende ord for mit hjertesuk.

En mere visionær offentlig forvaltning ville beskytte Uldrup Bakker som beskrevet i den amtslige folder, - "bevare et af Jyllands smukkeste bakkelandskaber som fortsat hjemsted for mange forskellige planter og dyr, der holder af udyrket åbent land" - men er der mon tilstrækkelig offentlig interesse for at bevare disse lokale naturværdier?

2015 12 13 uldumbakker stolsgaard2
Udsigt mod Horsens Fjord fra Blakshøj mod sydvest; 13. dec. 2015.


Alle artiklens fotos er taget i Uldrup Bakker af forfatteren.


Referencer

Fugleognatur, 2007: Uldrup Bakker (Odder, Midtjylland) - www.fugleog-natur.dk

Naturstyrelsen, [2015]: Uldrup Bakker - udinaturen.dk

Vejle Amt og Århus Amt, Teknik og Miljø, 1996: Sondrup - Åkær - Uldrup Bakker - Brigsted - et fredet naturområde - www.oddernettet.dk