Publiceret d. 24. maj 2016

Torben Gang Rasmussen


Så vidt vides, er det endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med Vilhelmsborg Dam efter, der i efteråret 2015 var risiko for totalt dæmningsbrud i forbindelse med et skybrud. Men set i lyset af hvad Århus Kommune har udført af anlægs-arbejder i Moesgård Park og ved Skovmøllen, vil en sjælden orkidé formentlig forsvinde når arbejdet omkring Vilhelmsborg Dam går i gang.

vilhelmsborgdam stolsgaard
Tyndakset gøgeurt (Orchis mascula) forekommer på nordsiden af Vilhelmsborg Dam i det område, som er markeret med grønt.


Rundt om Vilhelmsborg Dam har der i mange år været en fin natursti gennem gammel skov og krat, og en lang træbro har ført publikum over en sump af pil og rør og engkabbelejer. Stien har været til glæde for mange skovgæster. Tæt ved stien og på dammens nordside findes i dag en lille bestand af tyndakset gøgeurt, som en rest af gammel og oprindelig natur. Tyndakset gøgeurt danner plantesamfund med hulkravet kodriver, eng-forglemmigej og sanikel. Desuden er den sjældne bregne, almindelig månerude, registreret i området.

Tyndakset gøgeurt er sjælden i skovene syd for Århus. Arten blev i 1975 fundet af botanikstuderende i et lerfald langs kysten ved Fløjstrup Skov, men her findes den ikke mere. I år er den fundet fåtalligt i en gammel skov ved Stavtrup, og endelig angiver en kilde upræcist Hørret Skov som voksested for tyndakset gøgeurt.

vilhelmsborg orchia etc torbengang
T.v. Tyndakset gøgeurt. T.h. øverst: eng-forglemmigej; i midten: sanikel; nederst: hulkravet kodriver. Fotos: Torben Gang Rasmussen. 
 

Ødelægges krattet ved Vilhelmsborg Dam, går et helt plantesamfund tabt for altid. Derfor må det være administrativt muligt at friholde krattet for maskinel behandling i forbindelse med de kommende anlægsarbejder. Herved får naturen med tyndakset gøgeurt og plantesamfundet mulighed for at trives til varig glæde for skovgæster med interesse for den vildtvoksende flora.


Kontakt

Naturvejleder Torben Gang Rasmussen
Hjemmeside: www.torbengang.dk 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it