Love for Østjysk Biologisk Forening (ØBF)
    

§1
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til naturen, samt at skabe kontakt mellem naturinteresserede.

Dette sker gennem tilrettelæggelse af foredragsaftener, ekskursioner, studielejre og lokalitetsundersøgelser, samt ved udgivelse af tidsskriftet "GEJRFUGLEN". 1)
   

§2
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 2)
 

§3
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indkaldelse til denne skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt 20 medlemmer kræver det. Bestyrelsen kan selv indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt det skønnes nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

Lovændringer kan foretages ved en lovlig indvarslet generalforsamling, når forslag til ændring er bestyrelsen skriftligt i hænde senest 5 dage før general-forsamlingens afholdelse, eller skriftligt har været forelagt medlemmerne inden samme tidsfrist. Vedtagne lovændringer træder i kraft med øjeblikkelig varsel.

Der kan stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt, hvis fuldmagten er anmeldt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
 

§4
For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for det foregående kalenderår.
3. Kasseren aflægger beretning for det foregående kalenderår.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Eventuelt.
 

§5
Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 15 år.

Bestyrelsen består af:

FORMANDEN, der repræsenterer foreningen ved møderne. Denne skal endvidere modtage henvendelser til foreningen, samt holde den øvrige bestyrelse orienteret om disse.

NÆSTFORMANDEN, der skal varetage foreningens pligter i formandens fravær, samt føre foreningens forhandlingsprotokol (heri indføres referater fra samtlige møder incl. bestyrelsesmøderne).

KASSEREN, der skal varetage foreningens økonomi.

SEKRETÆREN, der på opfordring skal varetage foreningens skriftlige kontakter.

MØDE- og EKSKURSIONSUDVALGET, der består af 2 medlemmer, som skal undersøge mulighederne for møder og ekskursioner og eventuelt arrangere disse i samråd med den øvrige bestyrelse.

REDAKTØREN, der står som ansvarshavende i redaktionskomiteen (se også §6).

Bestyrelsen er selvkonstituerende.
 

§6
Foreningen udsender aperiodisk tidsskriftet "GEJRFUGLEN". For udarbejdelsen af bladet står en redaktionskomite, hvis ansvarshavende redaktør er medlem af bestyrelsen. De øvrige medlemmer af komiteen står uden for bestyrelsen.
 

§7
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Har et medlem ikke betalt kontingent for et påbegyndt kalenderår, ekskluderes ved-kommende af foreningen. Genindmeldelse kan herefter kun ske ved samtidig betaling af ældre restancer. Regnskabsåret er kalenderåret.
   

§8
Foreningens opløsning kan kun ske, såfremt et flertal af foreningens medlemmer kræver det på generalforsamlingen. Forslaget skal være alle medlemmer i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningens aktiver overgår, efter dækning af gæld, til Fonden til Værn af Danske Fuglelokaliteter.
 

Disse love træder i kraft straks efter vedtagelsen, Århus, d. 28. febr. 1968.
 

Korrigeret efter vedtagne lovændringer i tidsrummet 28. febr. 1968 - 28. febr. 1975, Århus, ultimo marts 1975.


ad 1): GEJRFUGLEN publiceres siden 2011 udelukkende digitalt.

ad 2): Siden 2011 opkræves intet kontingent, og medlemsskab beror på tilmeldelse til foreningens mailgruppe