Publiceret d. 10. maj 2011; opdateret d. 15. maj

Søren Tolsgaard
 

Gejrfuglen har altid forholdt sig til, hvordan miljøet forvaltes. For mens naturens tilstand kun udgør en parentes i den danske samfundsdebat, er den hjerteblod for ØBF. Og da det nu er blevet moderne at relatere den politiske debat til enkeltsager, vil jeg benytte en aktuel anledning til at gengive en historie fra det virkelige liv - nemlig min egen..

Jeg har i fire årtier arbejdet med naturforvaltning og skrevet rapporter, rødlister og artikler, primært indenfor entomologi og ofte i offentligt regi - for kommuner, amter eller landsdækkende. Ind imellem har jeg nødtørftigt tilset Naturhistorisk Museums samlinger, som volontør eller i kortvarige aktiveringsforløb, mens de fastansatte gradvis blev sparet væk.

Regeringen og de radikale vil nu hurtigst muligt afskaffe efterlønnen og forhøje pensionsalderen, idet de påstår, der er behov for den ældre arbejdskraft. De seniorer, som har svært ved at finde et arbejde, skal naturligvis have lempelig adgang til beskyttede jobs, siges det, men hvad har man egentlig gjort for at bevise, at det er andet end spil for galleriet?

2011 nhma billemagasin
Donerede privatsamlinger og andet materiale tilgået Naturhistorisk Museums billemagasin, som der ikke har været tilstrækkeligt personale til at sortere eller registrere siden 1970'erne.
  

Reddet af et seniorjob?

Som talrige andre har jeg for nylig måttet melde "pas" på arbejdsmarkedet. Antallet af lønnede timer stod ikke længere mål med dagpengekravet, for det er vanskeligt at holde kadencen i jobsøgningsjagten som 57-årig. Regeringen har så faktisk - af hensyn til de ældste på arbejdsmarkedet - indført en ordning med beskyttede "seniorjobs". Kommunen er forpligtet til at stille et ordinært job til rådighed for efterlønsberettigede 55-60 årlige, som mister deres dagpengeret, idet der skal tages hensyn til den enkeltes faglige baggrund. Lønnen betales endda af staten, altså en besparelse for kommunen, der således skulle være motiveret for at finde en optimal placering til disse seniorer.

Det lyder jo vældig godt på papiret, og jeg følte mig reddet af gonggongen, da jeg hørte om denne ordning. Jeg blev uden vrøvl visiteret til et seniorjob, for kommunen har travlt med at ekspedere det stigende antal arbejdsløse, men da det kom til den konkrete placering, viste det sig snart, at ordningen langtfra tjener den erklærede hensigt, men tværtimod kan gøre den visiterede "klient" til genstand for skrankepaveri og kassetænkning.

Et seniorjob kan udelukkende oprettes indenfor den kommunale sektor, hvilket tolkes meget snævert, idet man ikke - som i andre aktiveringsordninger og i fleksjobs - kan ansættes på selvejende, offentligt støttede institutioner - bl.a. byens museer - hvilket altså på forhånd udelukkes, om end det kunne være den mest konstruktive løsning for alle involverede parter. Jeg formulerede derfor en ansøgning om dispensation til beskæftigelsesministeriet.

2008-2009 nhma rapporter
Rapporter om sjældne og rødlistede smådyr udarbejdet af Naturhistorisk Museum for Syddjurs og Favrskov Kommuner i de senere år. Aarhus Kommune har endnu ikke foretaget en sådan undersøgelse.
  

Ikke en fugl og ikke en frø

Dernæst forhørte jeg mig i kommunens miljøforvaltning. Da man ikke umiddelbart mente at kunne finde plads til mig, skitserede jeg et projekt - i stil med andre, som jeg gennem årene har bidraget til - om overvågning af småkravl i Aarhus Kommune. Et projekt som jeg selv ville kunne gennemføre med udgangspunkt i Naturhistorisk Museums materiale og egne indsamlinger, men det afvisende svar fra afdelingschefen lød:

Hej Søren

Tak for din mail. Som jeg nævnte for dig, da var her på kontoret, så arbejder vi som en myndighedsafdeling og kun meget perifert med naturovervågning. Jeg har vendt muligheden for en eventuel ansættelse af dig med to kolleger. I forhold til socialt ansvar ansætter vi indimellem medarbejdere med løntilskud, ligesom vi har en egentlig organisation her i afdelingen til ansatte indenfor naturpleje (Job i Naturen). Desværre ser jeg ikke mulighed for at ansætte dig i et seniorjob som beskrevet. Håber at du finder en løsning.

Med venlig hilsen M. B. N. Afdelingschef, Vandmiljø og Landbrug
  

Denne argumentation hænger sammen med, at kommunen kun iværksætter de allermest påkrævede undersøgelser - og har udliciteret naturovervågningen til private konsulentfirmaer. Hvad der falder udenfor disse rammer, forholder man sig helst ikke til, og det er jo meget bekvemt, både for miljøforvaltningen og for de lodsejere, som måtte have noget i klemme rundt omkring.

Hvad man ikke ved, har man jo ikke ondt af, og Aarhus er fortsat en af de kommuner, der ikke har gennemført en registrering af sine rødlistede insekter og andre smådyr. Man kunne have fået en grundig rapport fra en af lokalområdets erfarne seniorer ganske gratis, men det har tilsyneladende ingen interesse for kommunens miljøforvaltning.
  

Banket på plads af jobcentret

Det næste, jeg hørte fra kommunen, var et brev fra min sagsbehandler på jobcentret:

Kære Søren Tolsgaard

Tak for din mail. Jeg har aldrig tvivlet på, at du gør et godt og nyttigt arbejde på Naturhistorisk Museum, men der kan ikke oprettes et seniorjob på Natur-historisk Museum. Den kendsgerning er ikke til at ændre. Dog vil de altid kunne ansætte dig på ordinære vilkår, også selv om du er ansat i seniorjob.

Den 28-04-2011 talte jeg med M. B. N., som du har haft en samtale med og tilsendt forslag til et projekt, som du kunne varetage i seniorjob. M. B. N. ønsker ikke at oprette projektet og ansætte dig i seniorjob. Sammenholdt med afslag fra B. G. og K. G. S. i Teknik og Miljø, ser jeg ingen mulighed for at oprette et seniorjob i Teknik og Miljø.

Jeg har, som jeg tidligere skrev, måske en mulighed for at oprette et seniorjob som undervisningsassistent på en folkeskole. Det vil være mit bedste bud på et seniorjob, hvor du stadig kan bruge nogle af dine kompetencer. Det kræver dog, at du går 100% ind for det, ellers vil jeg ikke kontakte skolerne.

Da Aarhus Kommune er forpligtet til at stille et seniorjob til rådighed, vil jeg til enhver tid kunne oprette et seniorjob som gartnermedhjælper på Aarhus Planteskole, Skæring Parkvej 7, 8250 Egå. Dette er selvfølgelig sidste mulighed, men det er der vi er nået til.

Det er selvfølgelig en mulighed, at du inden for 14 dage fra 02-05-2011, selv finder en kommunal arbejdsgiver, som ønsker at ansætte dig i seniorjob. Finder du en arbejdsgiver er du velkommen til at videregive mit tlf. og mail ift. evt. spørgsmål ang. evt. ansættelse.

Med venlig hilsen J. N., Konsulent, Jobcenter Aarhus
  

Der er ikke noget at komme efter

Ovenstående er altså den procedure, som skulle udvise hensyn til seniorernes faglige forudsætninger, og som Aarhus Kommune følger. Min oplevelse er, at de involverede instanser så vidt muligt forsøger at slippe for ældrebyrden og tørre den af andetsteds. Man føler sig næsten spedalsk efter en sådan skueproces, men klienten kan jo blot selv finde et job eller en kommunal arbejdsgiver, som vil forbarme sig over vedkommende - så er problemet løst!

Arbejdsduelige, der ikke har ret til efterløn, vil i en sådan situation være endnu ringere stillede og må regne med at løbe spidsrod i det kommunale bureaukrati indtil de bliver 67-70 år. Jobcentrene har faktisk forsøgt at få regeringen til at løsne på de snævre rammer for placering af seniorer, men hidtil uden held, og hvis kommunernes evne til kreativ tænkning ikke bliver bedre, må vi se frem til, at der i de kommende år skal oprettes flere hovedløse beskæftigelsesprojekter for seniorer i den kommunale sektor - til mindsteløn naturligvis - mens tiltrængt assistance på de selvejende institutioner (museer og andre kulturcentre) ligger udenfor seniorernes rækkevidde.

Dette meddelt som en advarsel til de vælgere, som muligvis tager regeringens retorik for pålydende og derfor vil stemme for en politik, hvor menneskeværdig behandling af ældre medborgere gradvis ophører og erstattes af formynderisk aktivering indtil man runder de halvfjerds. Som senior oplever jeg allerede nu en ydmygende tilsidesættelse af mine forudsætninger ved at få valget imellem et job som undervisningsassistent i folkeskolen, hvor der er høj ledighed blandt de uddannede, og hvor jeg ikke har nogen som helst erfaring - eller et treårigt beskæftigelsesforløb i den kommunale planteskole. Denne væsentlige sektor for aktivering af ledige er naturligvis ikke udliciteret til private og kan altid udvides efter behov, og regeringens næste udspil bliver formentlig, at mindstelønnen skal reduceres betydeligt..

Man snakker om at anvende de ældres kompetencer - og om de gode ting, som gøres for miljøet - men virkeligheden er en ganske anden.
   

Ingen dispensation fra ministeren

Siden regeringen d. 13. maj forhandlede sig frem til, at efterløn og pension skal udskydes, og jeg kan se frem til yderligere forlænget parkering i det kommunale aktiveringscirkus, har jeg modtaget et høfligt men afvisende svar fra Inger Støjberg, mht. min ansøgning om dispensation til at etablere et seniorjob på Naturhistorisk Museum, hvori hun belærer mig om, at seniorjobordningen er rigtig god, som den er - og at vi "på sigt" kommer til at mangle arbejdskraft. Endvidere henviser hun til, at jeg jo kan netværke for at finde et job, samt ønsker held og lykke med mit fremtidige arbejdsliv.

Dette er de grundlæggende vilkår, som seniorer, der er ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet, udsættes for i dagens Danmark.

Spild af menneskelige resurser - og af kostbare skattekroner.
    

Referencer

DJØF, 2009: Særlige seniorjob og løntilskud til ledige over 55 år. - www.djoef.dk

Hansen, M. D. D. & al., 2008: Sjældne smådyr i Syddjurs Kommune. - Rapport, Naturhistorisk Museum.

Hansen, M. D. D. & al., 2009: Sjældne smådyr i Favrskov Kommune. - Rapport, Naturhistorisk Museum.

Støjberg, I., 2011: Svar ang. dispensationsansøgning mht. seniorjob. - Brev fra Beskæftigelsesministeriet. 

Tolsgaard, S., [2011]: Opdateret liste over naturhistoriske publikationer. - http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskning/medarbejdere/st.htm

Tolsgaard, S., 2011: Dispensationsansøgning mht. seniorjob i Aarhus Kommune. - Brev til Beskæftigelsesministeriet.