Publiceret d. 13. juli 2011

Søren Højager
     

I tilknytning til Kasted/Geding Moser umiddelbart nord for Moseåen (senere benævnt Egåen) har en mark - specielt siden midten af 1990’erne - været vanddækket en længere del af året, se fig. 1. Der er dermed opstået en lokalitet af relativ stor betydning for en række fugle tilknyttet vand til trods for lokalitetens lidenhed – blot ca. 2 ha. Området har jeg tidligere beskrevet i Gejrfuglen (Højager 1995, 2002). Den sidste oversigt byggede på 69 observationsdage fortrinsvis i foråret (især maj). Siden 2002 har jeg besøgt området yderligere 84 gange atter med speciel fokus på maj/juni. Disse nye observationer er her suppleret med observationer fra DOF-basen og Fugleognatur.dk.

kastedgedingmoser 2010 03 soerenhoejager
Den oversvømmede mark, marts 2010. Forrest i billedet ses Moseåen (senere benævnt Egåen). Foto: Søren Højager.
  

Et område med stort potentiale

Erfaringerne fra mange nye engsøer viser, at der efter en kort opblomstring af fuglelivet sker en gradvis tilbagegang for flere arter. I dette område er der sket det stik modsatte, hvilket antagelig bl.a. hænger sammen med, at der gennem årene er kommet stadig mere vand i området, og at det ikke mere tørrer helt ud i eftersommeren.

I Aarhus Kommunes nyeste kommuneplan (Århus Kommune, 2009) er der en oversigt over ”mulige vådområder”. Det drejer sig om lavbundsarealer i de større ådale, der vil være velegnede enten til genskabelse af tidligere våd-områder eller som anlæg af nye vådområder. I Egådalen vil der være mulighed for at skabe et næsten sammenhængende vådområde fra Kasted/Geding Moser og Geding Sø mod vest til de store engarealer øst for Egå Engsø. Iagttagelserne fra marken ved Kasted/Geding Moser viser, at potentialet i området er stort, og det vil således kunne blive en vigtig brik i kommunens arbejde med at sikre en stor artsdiversitet.

    

Art: Iagttagelsesperiode: Max. antal:
Lille Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker*
Sølvhejre
Fiskehejre
Knopsvane
Sangsvane
Sædgås
Grågås*
Kanadagås
Nilgås
Gravand
Pibeand*
Knarand
Krikand*
Gråand
Spidsand
Atlingand
Skeand*
Taffeland
Troldand
Rørhøg*
Vandrikse
Grønbenet Rørhøne
Blishøne*
Hjejle
Strandskade
Lille Præstekrave
Stor Præstekrave
Vibe
Dværgryle
Temmincksryle
Alm. Ryle
Lille Regnspove
Brushane
Dobbeltbekkasin
Sortklire
Rødben
Hvidklire
Svaleklire
Tinksmed*
Mudderklire
Hættemåge
Stormmåge
Sildemåge
Sølvmåge
Svartbag
Isfugl
Engpiber
Gul Vipstjert
Hvid Vipstjert
April
April-juni
Én obs; 05.05.07
Hele året
Hele året
Jan.-april + dec.; på tilstødende mark
Én obs; 14.03.04
Hele året
Feb.-marts; på tilstødende mark
April-maj
Marts-juli
Feb.-maj
April-nov.
Marts-juli
Hele året
Marts-maj
April-maj
Marts-maj
Marts-april
Feb.-juni
April-aug.
April-juni
Maj-juni
Marts-juni
Marts-april
April-juni
April-juni
April-juni
Hele året
Én obs; 02.05.08
Maj
Én obs; 05.05.95
Én obs; 03.05.05
April-juni
Hele året
Juni
April-maj
April-juli
April-juni
April-juli
April-maj
Marts-dec.
Marts-dec.
April-maj
Marts-aug.
April-maj
To obs; 01.02.04 + 26.08.09
April-maj
April-juni
Marts-juli

4
4
1
4
40
81
2
164
29
1
21
274
5
270
75
3
5
32
9
11
2
2
1
68
7
2
9
6
200
1
5
1
1
40
50
4
2
27
9
144
2
400
150
4
15
1
1
15
84
24

Tabel 1. Oversigt over udvalgte fuglearter tilknyttet vådområdet.

   

En række af de vigtigste arter for området er opført i tabel 1. De arter, hvor der er væsentligt nyt i forhold til det tidligere publicerede, er nævnt nedenfor.

 

Bemærkninger til forekomsten af enkelte arter (mærket * i skemaet)

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)
Kun ganske få registreringer før 2010, men i 2010 byggede et par rede midt i området og rugede gennem hele maj måned. Ny ynglefugl for Kasted/Geding Moser.

Grågås (Anser anser)
Gennem de sidste år er antallet af Grågås steget markant i mosen kulminerende med 164 d. 26.02.09 (DOF-basen) og 127 d. 03.04.09. Grågås er nu fast yngle-fugl med enkelte par. I 2009 optaltes således 18 pullus.

Pibeand (Anas penelope)
Frem til 2002 kun set én gang. I de senere år regelmæssig og talrig om foråret. Største antal 274 d. 04.03.07 (DOF-basen) og 170 d. 23.03.10.

Krikand (Anas crecca)
Frem til 2002 var største antal 135. Dette tal er nu fordoblet, idet der blev set 270 d. 10.04.05.

Skeand (Anas Clypeata)
Største antal frem til 2002 var 4. Siden har arten optrådt noget mere talrigt; største iagttagelse er 32 d. 03.04.10 (DOF-basen).
 
Rørhøg (Circus aeruginosus)
Gennem de senere år har der ynglet et par Rørhøg i Kasted Mose. Dette par fouragerer regelmæssigt over vådområdet.

Blishøne (Fulica atra)
Fortsat kan man hvert år se flere reder anlagt midt ude i søen således 11 i 2009 og 8 i 2010. Ynglesuccesen er givetvis meget lav.

Tinksmed (Tringa glareola)
Denne lokalitet må nu betragtes som et af Østjyllands vigtigste rasteområder under forårstrækket for Tinksmed. Her kan selv den lang større Egå Engsø ikke følge med! De største tal er fra maj 2010 med 144 d. 08.05.10 som det absolut højeste (DOF-basen).
  

Sidste nyt!

Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening” udgiver med jævne mellemrum et nyhedsbrev til sine medlemmer. Af Nyhedsbrevet fra marts 2011 fremgår, at der er fundet talrige markeringer af Odder i Moseåen bl.a. på strækningen, som ses på fig. 1. Altså endnu et godt argument for at skabe et sammenhængende vådområde fra Egåens udløb og op til Geding Sø.
  

Referencer

Højager, S., 1995: Ny vadefuglelokalitet i Århus Amt. - Gejrfuglen 31 (3): 22-23

- 2002: En mark ved Kasted/Geding Moser. - Gejrfuglen 38 (2): 4-7

Århus Kommune, 2009: Kommuneplan 2009. - Hovedstruktur (pdf)


Kontakt forfatteren

Søren Højager

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it